Територіальні центри соціальних служб
Положення кожного відділу, об’єкти діяльності (програма соц.-економ. розвитку)

Головна
ГРОМАДЯНАМ МІСТА
Територіальні центри соціальних служб
Положення кожного відділу, об’єкти діяльності (програма соц.-економ. розвитку)
ПОЛОЖЕННЯ
про відділення соціально – побутової адаптації
територіального центру соціальної допомоги 
Соснівського району м.Черкаси
 
1. Загальні положення
     1.1. Відділення соціально-побутової адаптації територіального центру (далі - відділення соціально-побутової адаптації) є структурним підрозділом територіального центру соціальної допомоги Соснівського району  м.Черкаси і діє відповідно до Положення про територіальний центр соціальної допомоги Соснівського району  м.Черкаси, затвердженого рішенням пятої сесії Черкаської міської ради від 10.08.2010 № 5-1000.
      1.2. Відділення соціально-побутової адаптації утворюється для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) не менш як 30 громадян похилого віку, інвалідів, що частково втратили здатність до самообслуговування, на день.
      1.3. У своїй діяльності відділення соціально-побутової адаптації керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, рішеннями Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, наказами департаменту охорони здоров’я та соціальної політики виконавчого комітету Черкаської міської ради, положенням про територіальний центр соціальної допомоги, положенням про відділення соціально – побутової адаптації, наказами територіального центру.
     1.4. Відділення соціально-побутової адаптації створюється відповідно до чинного законодавства за рішенням Черкаської міської ради.
     1.5. Положення про відділення соціально-побутової адаптації затверджується директором територіального центру.
 
 
2. Завдання відділення соціально-побутової адаптації
     2.1. Виявлення одиноких непрацездатних громадян та інвалідів, які мають право на обслуговування у відділенні, формування електронної бази даних таких громадян, обстеження матеріально – побутових умов їх проживання, визначення ( оцінювання ) їх індивідуальних потреб у  соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг).
     2.2. Забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
     2.3. Надання послуг:
     2.3.1. Соціально-побутові послуги - соціально-побутова адаптація осіб похилого віку, інвалідів з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримка соціальної незалежності, навчання трудовим навичкам, адаптація до посильної трудової діяльності.
     2.3.2. Соціально-педагогічні послуги - організація індивідуального корекційного процесу з відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, виховування навичок спілкування, виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб, організація дозвілля і відпочинку (проведення лекцій, бесід, зустрічей, створення самодіяльних художніх колективів, гуртків тощо).
       2.3.3. Психологічні послуги - організація надання консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічна корекція, надання методичних порад. 
       2.3.4. Інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася.
       2.3.5. Інші соціальні послуги, перелік, умови та порядок надання яких  визначаються, за поданням завідувача відділення, та затверджується директором територіального центру.
        2.4. Установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами з метою сприяння в здійсненні надання соціальних послуг громадянам, які мають право на обслуговування у відділенні.

3. Умови та порядок надання соціальних послуг
відділенням соціально – побутової адаптації

       3.1. Відділення соціально-побутової адаптації обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціально-побутових, соціально-педагогічних, психологічних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримання соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.
       3.2. Відділення соціально-побутової адаптації забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, соціальне обслуговування (надання соціальних послуг):
громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають часткове порушення рухової активності і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для сім’ї;
жертв нацистських переслідувань, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесених до I категорії.   
        3.3. Відділення соціально-побутової адаптації може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей):
 громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які мають часткове порушення рухової активності у зв’язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу.
        3.4. Порядок звернення громадян для соціального обслуговування.
        3.4.1. Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадяни, які мають право на обслуговування, подають письмову заяву до департаменту охорони здоров’я та соціальної політики міськвиконкому, який у триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (далі — медичний висновок).
        3.4.2. У десятиденний строк після надходження запиту заклад охорони здоров’я надає медичний висновок департаменту охорони здоров’я та соціальної політики. Після надходження медичного висновку з закладу охорони здоров’я та інших необхідних документів департамент охорони здоров’я та соціальної політики у триденний строк приймає рішення про необхідність або відмову в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг). У разі отримання висновку про те, що громадянин має часткове порушення рухової активності, департамент охорони здоров’я та соціальної політики надсилає територіальному центру заяву громадянина разом з медичним висновком.
        3.4.3. Після надходження зазначених документів у відділенні складається карта індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), визначається їх зміст, уточнюється обсяг, складається план його здійснення (їх надання) та приймається рішення про необхідність соціального обслуговування (надання соціальних послуг), про що видається наказ.
        3.5. Прийом до відділення соціально – побутової адаптації.
        3.5.1. Документи, необхідні для прийняття до відділення:
                    письмова заява громадянина;
                    медичний висновок про потребу в соціально-побутовій адаптації та відсутність медичних протипоказань  для  перебування в колективі;             
                    карта індивідуальних потреб у соціальних послугах;
                    копія довідки про встановлення групи інвалідності;
                    довідка про склад сім'ї (форма N 3); 
                    копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування.
         3.5.2. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціально-побутової адаптації, ведеться особова справа, в якій міститься необхідні документи за формами, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.06.2010 №134 « Про затвердження форм документів, необхідних при оформленні на обслуговування у територіальному центрі соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) » 
          3.6. Медичними протипоказаннями для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.
У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники відділення соціально-побутової адаптації зобов’язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в інших установах.
           3.7. Припинення обслуговування. Обслуговування громадян, які мають право на обслуговування, припиняється відділенням соціально-побутової адаптації за письмовим повідомленням громадян у разі:
           3.7.1. Виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує відділення, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду).
            3.7.2. Направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання.
            3.7.3. Зміни місця проживання.
            3.7.4. Грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, працівників відділення та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів.
            3.7.5. Порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо).
            3.7.6. Систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння.
            3.7.7. Виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням.
            3.7.8. У разі смерті громадянина.
            3.8. Про припинення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянина видається наказ, і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення.
 
4. Завідувач відділення
           4.1. Відділення соціально-побутової адаптації очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором територіального центру за погодженням з департаментом охорони здоров’я та соціальної політики виконавчого комітету Черкаської міської ради.
           4.2.Завідувач відділення повинен мати повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки (соціальна робота, педагогічний) і стаж роботи за фахом не менш як три роки.
           4.3. Завідувач відділення:
           4.3.1. Організовує роботу відділення, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділення завдань, координує роботу працівників відділення.
           4.3.2. Вносить на розгляд директора територіального центру пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад працівників відділення та порушує питання про застосування заохочень та притягнення до відповідальності  працівників відділення, встановлення їх розмірів надбавки за високі досягнення в праці або особливо важливої роботи та преміювання, а також інших кадрових питань.
          4.3.3. Організовує виконання наказів  вищестоящих організацій, територіального центру.
          4.3.4. Представляє відділення, в межах своїх повноважень,у відносинах з державними та громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями, фізичними та юридичними особами – суб’єктами господарювання та громадянами.
         4.3.5. Веде особистий прийом громадян.
         4.3.6. Готує звіти про роботу відділення.
         4.3.7. Несе персональну відповідальність за:
              дотримання вимог чинного законодавства в процесі  керівництва        відділенням;                                                               
              якість і своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на відділення;
               своєчасне виконання наказів вищестоящих органів та територіального центру.             
          4.4. Персональна відповідальність інших працівників відділення встановлюється відповідними посадовими інструкціями.
 
5. Фінансово – господарська діяльність відділення соціально – побутової адаптації
    Відділення утримується  за рахунок коштів місцевого бюджету на соціальний захист населення, інших надходжень, у тому числі від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.
 
6. Заключні положення
          6.1. Ліквідація та реорганізація відділення проводиться Черкаською міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України. 
          6.2. Зміни та доповнення  до цього Положення затверджуються наказом директора територіального центру.
          6.3. Матеріально – побутові, соціальні та інші трудові права забезпечуються відповідно до чинного законодавства.
           6.4. Питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідними актами законодавства України.