НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
23
січня
2023

ПОВІДОМЛЕННЯ №202311610292 про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


·ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРГОСПТОВАРИ» (ПП «УКРГОСПТОВАРИ»)  код ЄДРПОУ 32881614
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.


1. Інформація про суб’єкта господарювання
Україна, 18000, Черкаська область, Черкаська міська громада, м. Черкаси, вул. Чигиринська 15
Телефон: (050) 464-07-49, Адреса електронної пошти: 
secretar@fanera.ck.ua

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)


2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи .
Планована діяльність, її характеристики
Планована діяльність ПП «УКРГОСТОВАРИ» передбачає розширення виробництва для виготовлення фанери, дерев'яних плит і панелей та інших виробів з деревини за адресою: Черкаська обл., Черкаська міська громада, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, а саме:
- приєднання до існуючого ПП «УКРГОСТОВАРИ» (основним видом діяльності якого є виготовлення фанери та інших виробів з деревини) іншого діючого підприємства, що розташоване на одній території, та займається виготовленням дерев’яних плит; раніше дані виробництва були об’єднані;
- встановлення додаткового обладнання для виготовлення фанери та пелетів;
- встановлення шести наземних резервуарів, з них для зберігання ДП – 5 шт. (одна об’ємом 25 м3, три по 14 м3, одна 10 м3) та бензину об’ємом 10 м3.
Технічна альтернатива 1
Встановлення шести наземних резервуарів, з них для зберігання ДП – 5 шт. (одна об’ємом 25 м3, три по 14 м3, одна 10 м3) та бензину об’ємом 10 м3.
Технічна альтернатива 2
Технічною альтернативою 2 може бути встановлення підземних резервуарів для зберігання ДП та бензину. Однак встановлення підземних резервуарів тягне за собою значно більші фінансові затрати та супроводжується значним об’ємом земляних робіт – копання котлованів, перенос існуючих та прокладених нових підземних комунікацій і т.п. Тому технічна альтернатива 1 є більш прийнятною і більш раціональною.
Інші альтернативи не розглядалися, так як розташування обладнання повинно відповідати вже діючому технологічному процесу.
Враховуючи зазначене (незадовільну економічну та екологічну складову встановлення підземних резервуарів), технічна альтернатива 2 не приймається та не розглядається.


3. Місце провадження планованої діяльності
ПП «УКРГОСТОВАРИ» орендує земельні ділянки для розміщення виробничих потужностей, які розташовані за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Зелінського, 5/1 та вул. Чигиринська, 15.
Територіальна альтернатива 1.
ПП «УКРГОСТОВАРИ» прийняло у строкове платне користування земельні ділянки комунальної власності, цільове призначення земель: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, загальною площею 3,6451 га (вул. Зелінського, 5/1) та 8,3332 га (вул. Чигиринська, 15).
Територіальна альтернатива 2
Враховуючи те, що підприємство є діючим з 1964 року та планується встановлення тільки додаткового обладнання та об’єднання вже існуючих виробництв, технічна альтернатива 2 не приймається та не розглядається, адже зміна розташування підприємства буде неактуальною.


4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – розвиток деревообробної промисловості; створення нових робочих місць за рахунок працевлаштування місцевого населення із забезпеченням сучасних умов праці, поповнення місцевого бюджету податками.
До історико-культурних зон ділянка місць провадження діяльності не відноситься.


5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Розширення виробництва передбачає виготовлення продукції у кількості: фанери – 50000 м3/рік, дерев'яних плит і панелей – 100000 м3/рік, пелети паливні – 15000 т/рік. Режим роботи підприємства одно- та двозмінний.
Шість наземних резервуарів, з них для зберігання ДП – 5 шт. (одна об’ємом 25 м3, три по 14 м3, одна 10 м3) та бензину об’ємом 10 м3. Річна кількість зберігання ДП – 77 м3/рік, бензину - 10 м3/рік, при роботі 8760 год/рік.


6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні містобудівні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючих державних екологічних нормативних документів, будівельних, санітарних і протипожежних норм: Законодавства України, включаючи Земельний та Водний кодекси України, Кодекс України «Про надра», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», норми НАПБ А.01.001-2014. Не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел згідно до наказу Мінприроди від 27.06.2006р. № 309 та допустимих рівнів шуму відповідно до «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. за № 463, дотримуватись нормативного розміру СЗЗ, яка згідно додатку 4 "Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 р. №173:
- для виробництв     виробів     із     деревинної      шерсті:  деревинно-стружкових    плит,    деревинно-волокнистих    плит   з  використанням синтетичних смол як зв'язуючих – на рівні 300 м, що належить до ІІІ класу (виробництво ДСП);
- для заводів   лісопильні,   фанерні   та   деталей   дерев'яних стандартних будівель – на рівні 100 м, що належить до IV класу (виробництво фанери);
- підприємства столярно-теслярні, меблеві, паркетні та по виготовленню ящиків будівель – на рівні 50 м, що належить до V класу (виробництво інших виробів з деревини, включаючи паливні пелети);
- автозаправна станція та РМЦ - на рівні 50 м, що належить до V класу.
Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття об'єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності.
Основні обмеження, пов'язані із здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: здоров'я населення та його безпеки, стурбованості людей можливим негативним впливом на навколишнє середовище, впливу на зони відпочинку, використання земель.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Обмеження планованої діяльності щодо санітарно-захисної зони, захисту іонізуючого та електромагнітного випромінювання, шуму та вібрації визначені наказом Міністерства охорони здоров'я від 19.06.1996 № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»;
щодо територіальної альтернативи 2
Враховуючи те, що підприємство є діючим з 1964 року та планується встановлення тільки додаткового обладнання та об’єднання вже існуючих виробництв, технічна альтернатива 2 не приймається та не розглядається, адже зміна розташування підприємства буде неактуальною.


7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Встановлення комплексу технологічного обладнання має здійснюватися з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії. Передбачено розробку і застосування заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу. Дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел. З врахуванням особливостей ділянки розміщення об’єкту для встановлення обладнання передбачені наступні етапи еколого-інженерної підготовки території:
- влаштування технологічного обладнання;
- під’єднання до існуючих інженерних мереж;
- удосконалення дорожнього покриття після проведення монтажних робіт;
- забезпечення дотримання протипожежних вимог за рахунок відповідного інженерного оснащення дільниці;
- вивезення утворених відходів з території об’єкта.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Проектні рішення в період об’єкт експлуатації повинні забезпечувати раціональне використання ґрунту, повинні бути передбачені заходи протидії підтопленню, просідання, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи.
щодо територіальної альтернативи 2
Враховуючи те, що підприємство є діючим з 1964 року та планується встановлення тільки додаткового обладнання та об’єднання вже існуючих виробництв, технічна альтернатива 2 не приймається та не розглядається, адже зміна розташування підприємства буде неактуальною.


8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат та мікроклімат: вплив не передбачається.
Повітряне середовище: джерелами впливу на повітряне середовище є – цех ДСП, фанерний цех, РМЦ, пелетні цехи, автозаправна станція, котельні та допоміжне обладнання.
З урахуванням реалізації природоохоронних заходів та потужності пилогазоочисного обладнання, вплив підприємства характеризується як допустимий.
Водне середовище: Водопостачання підприємства здійснюється з міського водогону, водовідведення здійснюється до міської каналізаційної мережі відповідно до договору. Не передбачається скиду стічних вод у водойми та потрапляння їх у ґрунтові води.
Геологічне середовище: вплив не передбачається.
Ґрунти, земельні ресурси: можливий незначний механічний вплив в процесі монтажу устаткування, при цьому погіршення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів не відбуватиметься. Заплановані заходи по охороні ґрунтів від забруднення нафтопродуктами.
Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду: вплив не передбачається.
Навколишнє соціальне середовище: підвищення зайнятості місцевого населення, збільшення відрахувань з прибутку у місцевий бюджет тощо.
Навколишнє техногенне середовище: в районі розміщення планованої діяльності відсутні пам’ятки архітектури, історії, культури, зони рекреації та об’єкти природно-заповідного фонду.
Вплив на довкілля, здоров’я та умови проживання населення – в межах доступних нормативних значень. Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохоронного та санітарного законодавства.
Розповсюдження шуму не перевищуватиме допустимих значень.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Навколишнє соціальне середовище – планована діяльність буде мати позитивний вплив так, як сприятиме: створенню нових робочих місць; поповненню місцевого бюджету податками.
Навколишнє техногенне середовище – негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти та інші елементи техногенного середовища під час виробництва незначний та допустимий.
щодо територіальної альтернативи 2
Враховуючи те, що підприємство є діючим з 1964 року та планується встановлення тільки додаткового обладнання та об’єднання вже існуючих виробництв, технічна альтернатива 2 не приймається та не розглядається, адже зміна розташування підприємства буде неактуальною.


9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме:
пункту 4, частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» – поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 м3 і більше;
пункту 9, частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості продуктивністю понад 1 тонну на добу: з оброблення деревини (хімічне перероблення деревини, виробництво деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з використанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням).


10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Планована діяльність ПП «УКРГОСПТОВАРИ» не спричиняє значного шкідливого транскордонного впливу та не впливає на території сусідніх держав.
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.


11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року.
Подання запитів щодо надання інформації про величини фонових концентрацій забруднювальних речовин та надання інформації про багаторічні кліматичні характеристики у місці здійснення планованої діяльності.


12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з ОВД.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.


13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.


14. Рішення про провадження планованої діяльності
Рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається обласною державною адміністрацією відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)


15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. Поштова адреса: 18008, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Вернигори, 17; тел: (0472)63-36-55; e-mail:
38715482@ck.gov.ua; контактна особа т.в.о. начальника Управління екології Довга Людмила Володимирівна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна аадреса, номер телефону та контактна особа)

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: