НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
12
липня
2022

ПОВІДОМЛЕННЯ № 2022769683 про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


·ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА»


(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обовʼязкових платежів 00135390 серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання 04053, Україна, м. Київ, пров. Несторівський, буд. 3-5 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної тел. (067) 973 23 21
особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).


2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція існуючої АЗС з встановленням стаціонарного автомобільного газозаправного пункту по просп. Хіміків, 74/1 в м. Черкаси та продовження планованої діяльності.
Технічна альтернатива 1.
Реконструкція існуючої АЗС № 23040 передбачає встановлення заправника газу стаціонарного типу «LPG-10» повної заводської готовності, що включає надземний резервуар (геометричним обʼємом 10 м3 із ступенем наповнення 85%) зрідженого вуглеводневого газу пропан-бутану, технологічні трубопроводи високого тиску, газозаправну колонку продуктивністю 50 л/хв, на існуючій території  АЗС, де в наявності 4 підземні ємності об’ємом по 25 м3 кожна та двох паливороздавальних колонок (по 8 пістолетів кожна) продуктивністю 40л/хв .
Технічна альтернатива 2.
Встановлення підземних резервуарів для зберігання палива. Однак встановлення підземного резервуару тягне за собою значно більші фінансові затрати та супроводжується значним об’ємом земляних робіт – копання котлованів, перенос існуючих та прокладення нових підземних комунікацій і т.п. Тому технічна альтернатива 1 є більш прийнятною і більш раціональною.


3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Загальна площа земельної ділянки існуючої АЗС № 23040 - 1555 м2, ЗГС встановлюється на ділянці площею 21 м2, за адресою: м. Черкаси, просп. Хіміків, 74/1, що використовується відповідно до договору оренди землі.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Оскільки ПАТ «Укрнафта» використовує земельну ділянку на якій розміщена діюча АЗС           № 23040 за адресою: м. Черкаси, просп. Хіміків, 74/1 - територіальна альтернатива 2 не розглядалась.


4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив носить позитивний характер. Основними параметрами є збільшення надходжень у місцевий бюджет, оптимізація та покращення логістичних взаємозв’язків, надання послуг по заправці автомобілів якісним та більш екологічним паливом.


5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
На автозаправному пункті передбачено: приймання, зберігання та відпуск пального: дизельного палива, бензину та скрапленого газу. Доставка пального здійснюється автотранспортом.
Автозаправний пункт включає в себе: чотири підземні резервуари для зберігання дизельного палива та бензину марок: А-95Е, А-95 та А-92Е, обʼємом 25 м3 кожний, дві  паливороздавальні колонки (ПРК) типу С44-44U (8 пістолетів) потужністю 40 л/хв, АГЗП – стаціонарний надземний модуль для зберігання та роздачі зрідженого скрапленого вуглеводневого газу пропан-бутану геометричним обʼємом 10 м3 із ступенем наповнення 85% та газороздавальна колонка з двома роздавальними шлангами продуктивністю 50 л/хв., бензогенератор «MOSA GE1000 DS/GS» номінальною потужністю 8,0 кВт.
Доставка пального здійснюється автоцистернами. Злив палива з автоцистерни передбачено через герметичні зливні швидкороз’ємні муфти.
Орієнтовна потужність (за кількістю автозаправок на годину) - 150 од/добу. Загальна площа ділянки становить– 1555 м2.


6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства:
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати гранично допустимі концентрації та повинні здійснюватись на підставі дозволу на викиди; 
відходи, що утворюються в процесі виробничої діяльності, повинні тимчасово зберігатись та передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, з дотриманням вимог законодавства про відходи;
дотримання правил експлуатації дощової каналізації;
акустичне забруднення не повинно перевищувати гранично-допустимі рівні шуму;
здійснювати експлуатацію об’єкта згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами  та правилами пожежної безпеки з метою попередження шкідливого впливу на навколишнє середовище.
щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження  аналогічні до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримуватись містобудівних умов та обмежень, розмірів санітарно-захисної зони;  протипожежні розриви між будівлями та спорудами.
щодо територіальної альтернативи 2
Не  розглядається.


7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Стаціонарний автомобільний заправний пункт встановлюється на монолітній залізобетонній плиті. Надземний резервуар захищений від нагрівання сонячними променями (фарбування резервуарів у білий або сріблистий колір), навіс над колонкою з негорючих матеріалів. Водопостачання та водовідведення здійснюється спеціалізованою організацією згідно з договором.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається, так як інженерна підготовка потребує копання котлованів для встановлення підземних ємностей для зберігання пального, що тягне за собою фінансові затрати та значним об’ємом земляних робіт.
щодо територіальної альтернативи 1
Ділянка для розміщення автомобільного заправного пункту знаходиться на умовах оренди, згідно діючого законодавства України.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, т. як реконструкція з  влаштуванням АГЗП відбувається на існуючій АЗС.


8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планової діяльності:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: при спалюванні палива в атмосферу будуть надходити парникові гази: вуглецю діоксид, азоту(1) оксид (N2O).
Повітряне середовище: джерелами утворення забруднюючих речовин будуть: дихальний клапан резервуарів з паливом, паливо-роздавальне обладнання, транспорт. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел: НМЛОС: пропан, бутан, метилмеркаптан, бензин, вуглеводні насичені, бензол, ксилол, толуол, сірководень, азоту двоокис, ангідрид сірчистий, вуглецю окис, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа) – у межах гранично-допустимих концентрацій.
Геологічне середовище: вплив планової діяльності на геологічне середовище можливо незначний, тимчасовий.
Ґрунти: потенційний вплив планової діяльності на ґрунти тимчасовий під час земляних робіт, після виконання будівельно-монтажних робіт передбачається його відновлення, вплив визначається як прийнятний.
Водне середовище: виробниче водоспоживання та виробничі стоки відсутні, безпосереднього впливу на водні об’єкти немає. Водопостачання та водовідведення здійснюється спеціалізованою організацією згідно з договором.
Утворення відходів – в результаті діяльності  утворюються відходи комунальні, залишки очищення резервуарів,  лампи люмінесцентні.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти природно-заповідного фонду:  обʼєкти природно-заповідного фонду, шляхи міграції тварин та птахів відсутні. Вплив на рослинний та тваринний світ відсутній.
Навколишнє соціальне середовище – вплив на соціальне середовище має позитивний аспект за рахунок поповнення місцевого бюджету, зайнятості місцевого населення.
Навколишнє техногенне середовище – вплив не передбачається, оскільки в районі проведення робіт об’єкти техногенного середовища, пам’ятки історії та монументального мистецтва відсутні.
Шум – на межі санітарно-захисної зони забезпечуються нормативні значення шуму, що не перевищують допустимих рівнів.
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається, так як є недоцільною.
щодо територіальної альтернативи 1
Ділянка знаходиться в користуванні, згідно з договором оренди.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.


9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Об'єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливів на довкілля. ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» частина 2,3 пункт 4 та пункту 14.


10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.


11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності зі ст.6 Закону України « Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 року.


12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
 підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.


13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.


14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України  “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Державною інспекцією архітектури  та містобудування України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
висновок з оцінки впливу на довкілля,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України  “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)


15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
Поштова адреса: 18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17
тел/fax.: (0472)63-36-55;
e-mail:
38715482@mail.gov.ua

 

Контактна особа – начальник Управління – Старунов Сергій Олександрович

 

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: