НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
13
липня
2021

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля №2021778184


·ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСТОК УКРАЇНА», 36086758
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 01103, місто Київ, вул. Підвисоцького Професора, буд. 6 -В, тел. +380444952714
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)


2. Планована діяльність, її характеристика, технічні  альтернативи*.
Основним видом планованої діяльності ТОВ «АГРОСТОК УКРАЇНА» є приймання, зберігання та реалізація рідких мінеральних добрив (КАС).
Технічна альтернатива 1. Зберігання водного розчину КАС в двох ємностях об’ємом 3000 м3 на території існуючого складу, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 68/22.
Технічна альтернатива 2.
Відмова від провадження планованої діяльності. Відмова від організації забезпечення рідкими мінеральними добривами негативно вплине на розвиток сільськогосподарського регіону, призведе до скорочення робочих місць, зменшення надходжень до бюджету, погіршення економічної та соціальної ситуації в регіоні. Тому в подальшому технічна альтернатива 2 та вплив від її вибору не розглядається.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Територія для розміщення складу рідких мінеральних добрив розташована на одному з проммайданчиків міста за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 68/22.  Площа відведеної ділянки – 850 м2.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива розглядалась на стадії вибору земельної ділянки; враховані варіанти можливого розміщення з точки зору техніко-економічних  міркувань, економного використання земель, транспортного сполучення, рівня соціально-економічного розвитку регіону. Територіальна альтернатива 1 є оптимальною для розміщення об’єкта планованої діяльності.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Реалізація планованої діяльності сприятиме розвитку сільськогосподарського комплексу даного регіону та забезпечення його мінеральними добривами.
Створення та здійснення планованої діяльності забезпечить існуючі потреби сільського господарства в рідких мінеральних добривах, відпаде необхідність використання сипучих хімікатів (транспортування, пересипка, розчинення), що є більш небезпечним для життєдіяльності людей та навколишнього середовища, а також сприяє покращенню соціально-економічного стану району планованої діяльності, наповненню бюджету та створенню робочих місць для населення, що проживає в межах даної територіальної одиниці.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Загальна площа земельної ділянки, відведеної під розміщення складу рідких мінеральних добрив ТОВ «АГРОСТОК УКРАЇНА» становить 850 м2.
На складі передбачено зберігання готового КАС-32 в наземних ємностях MakBox. Місткість складу розрахована на  8000 м3/рік.
На території розміщені: резервуари для КАС ємністю 3000 м3×2 шт, зливо-наливний пункт з насосами.
Для збору та відводу випадкових проливів та атмосферних осадів в зоні зливу передбачене тверде бетонне покриття, що обладнене пристроями відводу стоків в систему виробничо-дощової каналізації.
Кількість створених робочих місць на об’єкті - 15.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Технічна альтернатива 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, технічних умов, містобудівних умов та обмежень: 
- викиди забруднюючих речовин здійснювати лише за наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності до його умов);
- по забрудненню атмосферного повітря – забезпечення дотримання нормативів ГДВ на межі нормативної СЗЗ; 
- по акустичному впливу - допустимі рівні шуму не повинні перевищувати допустимі норми згідно вимог ДБН В.1.1-31-2013 та ДСП 173-96;
- по поверхневим та підземних водах - забезпечення дотримання нормативних значень стану водного середовища; 
- по поводженню з відходами – утилізація на спеціалізованих підприємствах, що мають відповідну ліцензію; розміщення відходів у навколишньому середовищі екологічно безпечним способом;
- дотримання правил пожежної безпеки. 
Технічна альтернатива 2 - не розглядається, оскільки Технічна альтернатива 1 визнана більш доцільною.
Територіальна альтернатива 1
- дотримання меж санітарно-захисної зони (СЗЗ) згідно ДСП 173-96 та допустимого рівня впливу шкідливих факторів на цій межі. 
- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею.
Територіальна альтернатива  2: Не розглядаються через пріоритетність територіальної альтернативи 1.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Технічна альтернатива 1.
Підприємством ТОВ «АГРОСТОК УКРАЇНА» планується використання існуючих будівель та споруд для здійснення планованої діяльності – зберігання розчину мінеральних добрив КАС. Територія має існуюче планування, під’їзні дороги і шляхи, на майданчику передбачені заходи, направлені на захист ґрунтів та підземних вод від випадкових розливів:
- резервуари встановлені на ґрунтовій площадці в обвалуванні, на залізобетонних фундаментах з гідроізоляцією, антикорозійним захистом і приямками (зумпфами) для збирання випадкових витоків розчинів;
- запобігання попадання забрудненню дощових та талих вод в ґрунт та підземні води передбачено шляхом збору їх та відведення до вигрібної ями, з подальшим вивозом на очисні споруди;
 Розміщення будівель та споруд на території комплексу відповідає вимогам протипожежних, санітарних, технологічних та екологічних норм.
Об’єкт знаходиться за межами зон охорони пам’яток культурної спадщини, меж історичних ареалів, зон регулювання забудови, зон охоронюваного ландшафту, зон охорони  археологічного культурного шару, охоронних зон об’єктів природно-заповідного фонду, прибережних смуг, та інших зон.
Технічна альтернатива 2 - відмова від провадження планованої діяльності не розглядається.
Територіальна альтернатива 1 – аналогічно технічній альтернативі 1.
Територіальна альтернатива 2 - не розглядається, так як прийнята пріоритетною територіальна альтернатива 1.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Технічна альтернатива 1. Очікувані  впливи планованої діяльності обєкта на наступні компоненти природного середовища:
- клімат і мікроклімат – в межах нормативного;
- повітряне середовище – викиди в атмосферне повітря в межах нормативного;
- водне середовище – в межах нормативів згідно «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України»
- геологічне середовище, ґрунти, підземні води – можливість забруднення при експлуатації об’єкта (випадкові витоки розчинів, забруднені дощові та талі води0 – при виконанні запроектованих заходів по захисту – в межах нормативного;
- рослинний та тваринний світ – в районі впливу об’єкту відсутні рекреаційні зони, об’єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони і території, перспективні для заповідання;
Не очікується перевищення відносно ГДК (ОБРВ) забруднюючих речовин у повітряному басейні зони впливу об’єкту, фізичні фактори (джерела іонізуючого випромінення, електромагнітних полів) на території об’єкту відсутні, шумовий тиск не передбачає перевищення відносно допустимих рівнів, тому вплив на рослинний та тваринний світ очікується в межах нормативних вимог;
- культурна спадщина – вплив відсутній;
- навколишнє техногенне середовище – вплив відсутній.
Технічна альтернатива 2 - відмова від провадження планованої діяльності не розглядається.
Територіальна альтернатива 1 – аналогічно технічній альтернативі 1.
Територіальна альтернатива 2 - не розглядається, так як прийнята пріоритетною територіальна альтернатива 1.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, пункт 7 ч. 3 ст. 3 – зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIІI від 23 травня 2017 року.


10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Транскордонний вплив відсутній.


11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, у відповідності до вимог статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського  обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Висновок з ОВД, на підставі та з урахуванням якого будуть розроблені та отримані документи дозвільного характеру, згідно вимог законодавства України.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)


15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, поштова адреса 18008 м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, тел. адреса 38715482@mail.gov.ua, тел./факс (0472)63-36-55, контактні особи: начальник Управління – Звягінцева Олена Миколаївна,______________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: