НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
02
грудня
2019

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПАТ "Юрія"


· Код згідно з  ЄДРПОУ 00447853  (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця,
ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким  і коли виданий) фізичної особи – підприємця) 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб'єкта господарювання

Юридична адреса: 18030, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Кобзарська,108,
генеральний директор: Пустовіт В.М, тел. 0472- 71-61-92, e-mail:
sekretar@yuriya.ck.ua

 

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

 

Планована діяльність полягає у видобуванні технічних підземних вод для господарсько –
побутових та виробничих потреб з свердловин №№ 1 та 3, що пробурені на ділянці водозабору
ПрАТ «ЮРІЯ» для забезпечення виробництва молочної продукції.

Видобуток води здійснюється з січня по грудень, цілодобово. Фактичне водоспоживання
не перевищує встановленого ліміту споживаної води з підземного джерела, що регламентується
дозволом на спеціальне водокористування.

Технічна альтернатива 1

Використання води від міських централізованих систем водопостачання м.Черкаси.
Система централізованого водопостачання не має достатньої потужності для повного
забезпечення потреб підприємства.

Технічна альтернатива 2

Не розглядається

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

 

Планована діяльність здійснюється на території ПрАТ «ЮРІЯ» за адресою: 18030,
Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Кобзарська,108.

Територія водозабору ПрАТ «Юрія» вміщується на 3-х окремих ділянках, на двох з яких
знаходяться свердловини водозабору.

Водозабір складається з двох свердловин № 1, 3 які розташовані в межах земельної ділянки
загальною площею 38411 м2, що передана підприємству в довгострокову оренду, строком на 49
років. Додаткове відведення землі не передбачається.

Територіальні альтернативи 1,2

Не розглядаються, оскільки об’єкт існуючий, запаси затверджені протоколом ДКЗ України
№ 4428 від 26 червня 2018 року.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

 

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект та визначається забезпеченням
робочими місцями працездатного населення, сплатою рентної плати за користування надрами до


державного бюджету в тому числі 5% - до місцевого бюджету, покращенням економічної
ситуації регіону.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Ділянка водозабору ПрАТ «Юрія» складається з двох свердловин №№ 1 та 3 глибиною 37
та 34 м відповідно, що перебувають на балансі підприємства з 1984 та 1979 років.

Водоносний горизонт знаходиться в інтервалі глибин від 16,0 до 31,0 м.

Територія ділянки водозабору находиться в межах поширення Дніпровського
артезіанського басейну, який в гідрогеологічному відношенні має високу забезпеченість
експлуатаційними ресурсами підземних вод.

Багаторічний середньодобовий водовідбір становив 150,0-753,0 м3/доб.

При проведенні дослідних відкачок дослідно-промислової розробки дебіти свердловин
становлять 178,9235,1 м3/доб. Експлуатаційні запаси технічних підземних вод - 1000,0 м3/ добу.
Річна продуктивність підприємства з видобування експлуатаційних запасів становить - 310,54.
тис.м3

Проектний водовідбір кожної свердловини складає 500 м3/добу. Середньорічний видобуток
на прогноз складає 365000 м3/рік, технологічні втрати води 7% – 25500м3/рік, використання води
– 339450 м3/рік.

Вміст основних хімічних компонентів відповідає технічним умовам до води
водопостачання ПрАТ «Юрія».

Конструкція свердловин забезпечує захист підземних вод від забруднення з поверхні.

Свердловини обладнані сітчастими фільтрами, глибинними насосами типу ЕЦВ 8-40-65.
Скид стічних вод здійснюється в міську каналізацію за договором.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами, щодо:

- дотримання умов дозволу на спеціальне водокористування;
- попередження засмічення, забруднення поверхневих та підземних вод;
- проведення режимних спостережень за кількістю видобутку, якісних складом та
рівнями підземних вод;
- виконання санітарно-гігієнічних норма та правил, охоронних та захисних заходів.


Щодо технічної альтернативи 1:

аналогічно до планованої діяльності

Щодо технічної альтернативи 2:

Не розглядається

Щодо територіальних альтернатив 1, 2:

Не розглядаються, оскільки об’єкт існуючий, запаси затверджені протоколом ДКЗ України
№ 4428 від 26 червня 2018 року.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Забезпечення режимних спостережень за рівневим режимом, водовідбором та якістю
підземних вод. Забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, передбачення
заходів протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів. Охоронні,
відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи. Організація поясів зон санітарної охорони
джерела водопостачання.

Щодо технічної альтернативи 1:

Еколого-інженерна підготовка полягає в проведені водоводу та водопровідної мережі,
необхідних для цього технічних та підготовчих заходах.

Щодо технічної альтернативи 2:

Не розглядається

Щодо територіальних альтернатив 1,2:

Не розглядаються, оскільки об’єкт існуючий, запаси затверджені протоколом ДКЗ України
№ 4428 від 26 червня 2018 року.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:


Джерелами можливого впливу на довкілля в результаті подальшої експлуатації
свердловини є:

атмосферне повітря – незначний;

на водне середовище – незначний;

ґрунти – незначний;

рослинний і тваринний світ – відсутній;

клімат і мікроклімат – відсутній;

вплив на техногенне середовище – незначний;

природно-заповідний фонд – відсутній.

Щодо технічної альтернативи 1:

аналогічно до планованої діяльності

Щодо технічної альтернативи 2:

Не розглядається

Щодо територіальних альтернатив 1,2:

Не розглядаються, оскільки об’єкт існуючий, запаси затверджені протоколом ДКЗ України
№ 4428 від 26 червня 2018 року.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”)

Планова діяльність належить до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які
можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із пп. 3,13, ч.3,
ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в
тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу
(зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутня.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та
Постанови КМУ «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку
з оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля»

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на
довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.


У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.


Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду
уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше
25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вказується реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання
під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде Спеціальний дозвіл на користування надрами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

Державною службою геології та надр України

 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необхідно надсилати до

 Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації;
адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Венигори, 17; контактна особа: Лапшина Марина Фанусівна, e-
mail:
38715482@mail.gov.ua, тел.: (0472) 63-09-78;

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 


Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: