Проект рішення167 -рдЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА<


Про погодження проекту Попереднього договору про виконання зобов’язань щодо реалізації інвестиційного проекту будівництва заводу з переробки ТПВ у м.Черкаси


>


Розглянувши Лист про наміри ТОВ «ЕКО-БАІК» (вих. №001 від 14.11.2014 р.) щодо здійснення інвестиційного проекту з будівництва заводу комплексної переробки твердих побутових відходів та проект Попереднього договору про виконання зобов’язань щодо реалізації інвестиційного проекту будівництва заводу з переробки ТПВ в місті Черкаси, з метою сприяння залученню інвестицій та впровадженню інвестиційних проектів у місті Черкаси, відповідно до п.2 рішення Черкаської міської ради від 04.12.2014 №2-494 «Про розгляд Листа про наміри та проекту Попереднього договору», керуючись ст. 26, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:


 1. Погодити проект Попереднього договору про виконання зобов’язань між Товариством з обмеженою відповідальність «ЕКО-БАІК» та Черкаською міською радою згідно з додатком.

 2. Доручити міському голові Одаричу С.О. від імені Черкаської міської ради підписати Попередній договір про виконання зобов’язань між Товариством з обмеженою відповідальність «ЕКО-БАІК» та Черкаською міською радою.

Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Одарича С.О. та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, підприємництва, екології та охорони навколишнього середовища (Колісник О.М.)Міський голова

С.О. ОдаричДодаток

до рішення міської ради

від _________№_______
ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

про виконання зобов’язань


PRIOR AGREEMENT

of obligations fulfillmentМісто Черкаси, Черкаська область, Україна, 9 грудня дві тисячі чотирнадцятого року.

Cherkassy city, Cherkassy region, Ukraine, December 9, twenty fourteen.

Черкаська міська рада, в особі міського голови Одарича Сергія Олеговича, що діє на підставі Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні» та рішення Черкаської міської ради від _________№________ надалі – Сторона 1, з однієї сторони та


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-БАІК», в особі директора Богоявленського Андрія Борисовича, що діє на підставі Статуту, надалі Сторона 2, з другої сторони, разом іменовані Сторони - попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, керуючись ст. 635 Цивільного кодексу України, домовилися про наведене нижче:


Cherkassy city council, , represented by Mayor Sergei Odarych acting under the Law of Ukraine "On local government in Ukraine"and solutions Cherkasy City Council of __________№____________ future - Party 1, on the one hand andLimited Liability Company «ECO-BAIK»,

represented by the Director Andrey Bogoyavlenskiy, acting under the regulations, hereinafter Party 2, on the other hand, both named Parties - previously familiar with the requirements of civil law regarding the invalidity of transactions, being in sound mind, clear memory and acting voluntarily, understanding the importance of their actions and legal implications of the signed agreement, guided by art. 635 of the Civil Code of Ukraine, agreed about the following:

Цей договір є юридичною підставою для розробки та підписання наступних основних договорів.This agreement is a legal basis for the development and signing of the following major contracts.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

виконання зобов’язань щодо реалізації інвестиційного проекту будівництва заводу з переробки ТПВ в місті Черкаси.


 1. SCOPE OF AGREEMENT

fulfillment of obligations regarding the implementation of the project of construction of waste treatment plant in Cherkasy.

  1. Сторона 2 зобов’язується здійснити проект з будівництва заводу з комплексної переробки твердих побутових відходів з застосуванням провідних світових технологій екологічно безпечних, за рахунок залучення в повному обсязі закордонних інвестицій від власних партнерів, для чого має здійснити:

1.1.1. проведення робіт з технічно-економічного обґрунтування (ТЕО) та розрахунку повної фінансової моделі, з залученням своїх власних ресурсів, або ресурсів своїх локальних партнерів. Розрахунки ТЕО мають базуватись на діючих на території міста Черкаси тарифах по утилізації ТПВ

1.1.2. на підставі даних ТЕО та фінансової моделі залучити від власних партнерів кошти відповідно повної вартості комплексного підприємства.

1.1.3. побудувати завод з переробки твердих побутових відходів на земельній ділянці, яку надасть Сторона 1.

1.1.4. здійснювати повноцінне управління підприємством протягом всього терміну експлуатації заводу.


1.1. Party 2 is obliged to carry though a project for the construction of a factory for complex processing solid waste using world leading and environmentally friendly technologies by attracting foreign investment from its own partners in full. What should be done:   1. the work on feasibility study (FS) and calculate the full financial model, with the assistance of its own resources or resources of their local partners.

FS calculations are based on operating tariffs in Cherkasy city for the utilization of solid waste;   1. on the basis of FS and financial model, attract funds from own partners, according the full cost of complex enterprise


   1. build a plant for the solid waste processing on land that will provide - Party 1.


   1. perform a complete business management for the entire lifetime of the plant.  1. Для повноцінного здійснення проекту з будівництва заводу з переробки твердих побутових відходів Сторона 1 приймає на себе зобов’язання:

1.2.1. за погодженням із Стороною 2 визначити орієнтовне місце розташування та межі земельної ділянки під розташування заводу з комплексної переробки твердих побутових відходів на момент початку робіт з ТЕО :

 • загальна площа земельної ділянки - 10 га. Яка е частиною земельної ділянки, яка розташована в місті Черкаси по проспекту Хіміків,74 та надана в постійне користування ПАТ «Хімволокно» згідно державного акту на право постійного користування землею серія ЧР ІІ-ЧР №001268 від 08.05.2001 р. зареєстрованого в книзі державних Актів на право постійного користування землею за №381 і має бути передана в оренду Стороні 2, згідно основного договору довгострокової оренди земельної ділянки;


 • У разі наявності обтяжень, обмежень та інших факторів, що можуть вплинути на подальше укладання основного договору оренди цієї земельної ділянки Сторона 1 зобов’язується запропонувати рівноцінну земельну ділянку згідно умов цього Договору;


1.2.2. забезпечує постачання сировини (твердих побутових відходів) силами підприємств, що займаються збиранням твердих побутових відходів (комунальні підприємства та ін.) у повному об’ємі, який буде задекларований в ТЕО, відповідно до фактичних об’ємів сировини погоджених Сторонами, з моменту вводу в експлуатацію підприємства, на весь термін роботи підприємства але не менше чим на 25 років. При цьому Сторона 1 гарантує не надавати права здійснення робіт щодо сортування ТПВ та передання вторинної сировини третім особам

.

1.2.3. Сторона 1 приймає на себе зобов’язання сприяти довгостроковій співпраці з подальшої реалізації кінцевому споживачу виготовленого продукту. Продукт – результат переробки твердих побутових відходів. Продуктом може бути - синтетичний газ, теплова енергія, електроенергія, синтетичне паливо.


1.2. To complete the construction project of the solid waste processing plant, Party 1 accepts following obligations:


   1. in agreement with the Party 2, determine the approximate location and boundaries of the land under the factory locates the complex solid waste, at the start of work on FS:


 • The total land area is 10 ha, that is is part of land located in 74, Chemists Avenue, Cherkasy under the state act for the right of permanent land use Series ЧР ІІ-ЧР №001268 from 08.05.2001 was registered in the book of state certificates of land use for permanent №381; should be leased Party 2 under the main contract of long-term lease of land;


 • In case of any encumbrances, restrictions and other factors that may affect future main conclusion of the lease of the land, Party 1 undertakes to offer similar land plot under the terms of this Agreement.
   1. Provide the supply of raw materials (solid waste) by companies engaged in collecting solid waste (utilities, etc. ) in full, that will be declared in the FS according to the actual amounts of raw materials agreed between the Parties, since the putting enterprise into operation for the entire work term but not less than 25 years. In this case, Party 1 guarantees: the right not to work on realization of solid waste sorting and transfer of secondary raw materials to any third party.


   1. Party 1 accepts the obligations to promote long-term cooperation with the further implementation of manufactured product for the consumer. Product - the result of solid waste processing. It can be a synthetic gas, heat, electricity, synthetic fuel.  1. Сторона 1, у строк не пізніше одного календарного місяця після надходження заяви з усіма необхідними документами від Сторони 2 , зобов’язується на сесії міської ради прийняти рішення про надання Стороні 2 дозволу на розробку землевпорядної документації щодо відведення вказаної земельної ділянки визначеної в п.п. 1.2.1 цього договору. Сторона 1 підтверджує повноваження щодо розпорядження зазначеною земельною ділянкою.


1.3. Party 1, no later than one calendar month after receipt of an application with all necessary documents from Party 2 engages on the city council to make decision to grant permission Party 2 for the development of land use documentation for allocation specified land specified in paragraphs 1.2.1 of the contract. . Party 1 confirms the authority to disposal of the specified land.

  1. Сторони, після виготовлення ТЕО, зобов’язуються укласти та належним чином оформити:

основний договір довгострокової оренди земельної ділянки, визначеної в п.п. 1.2.1, та

основний договір про постачання сировини терміном не менше 25 років, відповідно до умов ТЕО, протягом одного календарного місяця після прийняття рішення Черкаською міською радою про надання земельної ділянки в оренду.


1.4. Parties are obliged to set and properly arrange:

main contract about long-term land lease, determined by part 1.2.1; main contract about raw materials supply for the term not less than 25 years, according to FS conditions within one calendar month after the decision of Cherkasy City Council to provide land on lease.

  1. Сторона 1 при укладанні договору оренди земельної ділянки повинна враховувати всі умови та зміни законодавства України щодо сприяння залучення інвестицій для забезпечення покращення поводження з побутовими відходами та будівництва комплексів з переробки та утилізації твердих побутових відходів.


1.5. During agreement setting Party 1 must take into account all conditions and changes in the legislation of Ukraine regarding attracting of investment promotion to ensure the improvement of household waste usage and construction complexes for processing and utilization of solid waste.  1. Сторона 1 приймає на себе зобов’язання по створенню робочої групи, яка має координувати та сприяти реалізації цього проекту.


1.6. Party 1 undertakes to create a working group, that should coordinate and promote this project.

  1. Сторона 2 до укладання основних договорів приймає на себе зобов’язання щодо надання необхідної інформації Стороні 1 про ключові моменти договорів з локальними та закордонними партнерами, про строки та графіки виконання робіт, а також про розрахунки ТЕО та фінансової моделі,.


1.7. Before setting of main contracts Party 2 accepts the obligations to provide the necessary information for Party 1 about key moments of agreements with local and foreign partners about terms and schedules of work, as well as about FS calculations and financial model.


  1. Сторони домовились, що обговорення всіх можливих аспектів основних договорів буде можливим лише на підставі повних розрахунків після проведення ТЕО.


1.8. Both Parties agreed that the discussion about all possible aspects of the main contracts will be possible only on the basis of full calculation after making of FS.


1.9. З моменту укладання цього договору, Сторона 1 зобов'язується не відчужувати, та не передавати в оренду визначену Сторонами земельну ділянку, та не здійснювати будь-яких інших дій з іншими особами, що можуть унеможливити укладання основних договорів.


1.9. Since signing of this contract, Party 1 is obliged not to dispose and not to lease a land plot, determined by both Parties, and shall not take any other actions with other persons, which may make it impossible to set main contracts.


2. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ СТОРІН


2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES


2.1. Сторона 1 бере на себе зобов’язання :

2.1. Party 1 undertakes obligations:


2.1.1. Нести повну відповідальність за виконання умов цього договору.


2.1.1. Be fully responsible for fulfillment of this agreement conditions.

2.1.2. Не здійснювати будь-яких дій, що можуть унеможливити виконання цього договору та укладання основних договорів.


2.1.2. Do not perform any action that may make impossible the execution of this agreement and signing of main contracts.


2.2. Сторона 2 бере на себе зобов’язання :

2.2. Party 2 undertakes obligations:


2.2.1. Укласти основні договори за умови належного виконання Стороною 1 її зобов’язань.


2.2.1. To set main contracts, while Party 1 fulfills its obligations properly.


2.2.2. Забезпечити розробку ТЕО.


2.2.2. To provide the FS development.


2.2.3. Забезпечити залучення своїх власних партнерів - інвесторів у проект.

2.2.3. To provide the involvement of own partner investors in this project .


2.3. Порядок передачі земельної ділянки:


  1. Land transfer procedure:


2.3.1 Сторона 1 повинна передати обумовлену земельну ділянку, а Сторона 2 прийняти таку земельну ділянку та використати її за цільовим призначення, протягом терміну, який буде визначено у основному договорі.2.3.1. Party 1 should transfer the agreed land, and Party 2 should accept this land and use it for the intended purpose, during the period that is defined in the main contract.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3. LIABILITY OF THE PARTIES


3.1. У разі, якщо Сторона 1 порушить свої зобов'язання, щодо умов викладених у цьому договорі, а саме відмовиться від передачі в довгострокову оренду земельної ділянки, визначеної п.1.2.1, цього Договору, або тієї земельної ділянки яка буде визначена в ТЕО, або буде іншим чином ухилятиметься від виконання своїх зобов’язань, то вона повинна відшкодувати Стороні 2 збитки, а саме: вартість ТЕО (яка буде підтверджена відповідними документами), та штрафні санкції у розмірі 10% від вартості ТЕО у термін не пізніше 10 банківських днів з моменту письмової вимоги.


3.1. If Party 1 violates its obligations regarding terms set out in this agreement, in particular refuse the transfer in a long-term lease of land defined with p.1.2.1 of this Agreement or of the land, that will be defined in FS, or otherwise avoids the fulfillment of its obligations, it must pay FS cost for Party 2 (that will be confirmed by relevant documents) and penalties in the amount of 10% of the FS cost, no later than 10 business days from the date of the written request.


3.2. У разі якщо Сторона 2 порушить свої зобов’язання щодо виконання умов цього Договору, зокрема щодо розроблення ТЕО, в термін більше ніж дев’ять календарних місяців з моменту укладання цього договору, Сторона 1 має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.


3.2. If the Party 2 violates its obligations regarding the implementation of this Agreement conditions within a period of more than nine calendar months from the date of signature of this Agreement, the Parties 1 will have the right to terminate this Agreement unilaterally.

3.3. У разі, якщо Сторона 2 протягом 9 місяців після виготовлення ТЕО не розпочне дії по будівництву заводу, це буде підставою для розірвання цього договору.

3.3. If Party 2 within 9 months after FS production does not start action on building of the plant, it will be grounds for termination of this contract.

4. ФОРС-МАЖОР


4. FORCE MAJEURE

4.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у випадку виникнення обставин непереборної сили, яких Сторони не могли передбачити і які перешкоджали Сторонам виконувати свої обов'язки за цим Договором., а саме стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси, такі погодні умови, які роблять виконання робіт неможливим, і т. ін.); руйнування внаслідок дії вибухових пристроїв, які знаходились у землі; радіаційна, хімічна зараженість; ударні хвилі, що виникають при польоті літаків або інших літальних апаратів зі звуковими та надзвуковими швидкостями, заборони експорту (імпорту), війна, блокада, валютні обмеження чи інші заходи урядів і урядових органів, або обов’язкові рішення органів місцевого самоврядування або правоохоронних органів їх дії або рішення тощо.


4.1. Parties have not responsibilities for non-performance or improper agreement conditions’ fulfillment in case of force majeure, that the parties could not foresee, and that prevent making it impossible to fulfill the agreement by the both Parties, such as natural disasters (storms, cyclones, floods, earthquakes such weather conditions that make it impossible to work, etc.), destruction as a result of explosive devices that were in the land; radiation, chemical contamination; shock waves that occur when flying aircraft or other aircraft with sonic and ultrasonic speeds, the prohibition of exports (imports), war, blockade, currency restrictions or other measures of governments and government agencies, or binding decisions of local governments and law enforcement agencies, their actions or decisions, etc.


4.2. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 72 годин з моменту їх виникнення та документального підтвердження повідомити іншу Сторону про такі факти та вказати орієнтовний строк дії таких форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України за місцем виникнення таких обставин або за місцем знаходження Сторони, яка посилається на такі обставини.


4.2. A force majeure Party is obliged to inform the other Party within 72 hours from the time of their occurrence and documentary confirmation of such facts and indicate the approximate duration of such force majeure. Proper proof of force majeure is a certificate of Chamber of Commerce and Industry in Ukraine on the location of such circumstances or the location of the Party, which refers to the following factors.


4.3. Сторона, яка своєчасно не поінформувала іншу Сторону про настання форс-мажорних обставин, не вправі посилатись на наявність таких обставин, як на підставу невиконання власних зобов’язань, якщо тільки саме неповідомлення, в свою чергу, не було наслідком обставин непереборної сили.


4.3. Party, which doesn’t inform in time the other Party about the occurrence of force majeure, has no right to refer to the existence of such circumstances as on the ground of failure of own obligations, unless the non-informing was the result of force majeure.


4.4. У разі наявності обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором продовжується на строк існування таких обставин.


4.4. In case of force majeure, the Parties agreement deadline is extended for the duration of force majeure circumstances.


5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


5. DURATION OF THE AGREEMENT

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного і належного виконання Сторонами своїх зобов’язань.


5.1. This Agreement becomes effective upon its signing and is valid until full and proper performance by the Parties of their obligations.

5.2. Цей Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього Договору, протягом 8 тижнів після ініціації однією з Сторін, лише за письмовою згодою іншої Сторони, крім випадків передбачених цим Договором.


5.2. This Agreement may be terminated early with mutual agreement of the Parties by executing a supplementary agreement to this one, within 8 weeks after one Party initiate, only with written consent of the other Party, except the cases foreseen with this Agreement.


5.3. Зміни у цей Договір можуть бути внесені лише за взаємною згодою Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього Договору.


5.3. Changes to this Agreement may be amended only with mutual consent of the Parties executing a supplementary agreement.


5.4. Спори, що можуть виникати під час виконання цього Договору, вирішуються Сторонами в порядку передбаченому чинним законодавством України.


5.4. Disputes, that may arise during the execution of this Agreement, are settled by the Parties in accordance with the applicable legislation of Ukraine.


6. прикінцеві положення


6. MISCELLANEOUS

6.1. Цей Договір укладено у двох примірниках - по одному примірнику для кожної із Сторін,. Всі примірники цього Договору мають однакову юридичну силу.


6.1. This Agreement is drawn up in duplicate - one copy for each part. All copies of this Agreement are equally authentic.

6.2. Даний Договір викладений українською та англійською мовами, де український текст є домінуючим.


6.2. This Agreement is set out in Ukrainian and English, where Ukrainian is the dominant text.

6.3. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про будь-які зміни відомостей про них, які наведені в цьому Договорі. До дати отримання такого повідомлення виконання Стороною своїх зобов'язань чи реалізація прав з використанням відомостей, які вказані у цьому Договорі, вважатиметься таким, що проведено належним чином.


6.3. The parties are obliged to notify each other of any changes in information about them that are listed in this Agreement. By the date of the notification is received, Party’s obligations fulfillment or Party's rights realization using the information specified in this Agreement is deemed to have performed properly.

6.4. Кожна зі Сторін підтверджує, що на момент підписання цього Договору: (а) вона має право укласти цей Попередній договір на умовах, які в ньому викладені; (б) вона має достатні повноваження для виконання цього Попереднього договору; (в) відсутні будь-які правочини та рішення державних органів, установ, організацій чи будь-яких осіб, які обмежують чи забороняють укласти цей Попередній договір чи виконати його.


6.4. Each Party acknowledges that at the moment of signing of this Agreement: (a) it has the right to conclude this prior agreement on terms that are contained in it; (b) it has sufficient authority to execute this agreement; (c) there are no legal actions and decisions of public bodies, institutions, organizations or any persons that restrict or prohibit to set this prior contract or execute it.6.5. Кожна зі Сторін, забезпечить наявність на момент підписання основних договорів наступних умов: (а) матиме право укласти основні договори на умовах, які викладені у цьому договорі; (б) матиме достатні повноваження для виконання основних договорів.


6.5. For the moment of signing main contracts each Party will ensure following conditions: (a) have the right to set a basic agreement on the terms specified in this agreement; (b) have enough authority to perform main contracts.


6.6. Сторони підтверджують, що у момент укладання цього Договору вони усвідомлюють значення своїх дій і можуть керувати ними. Сторони також розуміють природу цього правочину, свої права та обов'язки за Договором. Також сторони володіють українською мовою, що дає можливість правильно та однозначно розуміти та тлумачити цей Договір.


6.6. The parties confirm that at the time of this Agreement is set; they realize the importance of their actions and can manage them. The parties also understand the nature of this transaction, the rights and obligations of the Agreement. The parties also speak Ukrainian, which allows accurately and clearly understand and interpret this Agreement.


6.7. При укладенні цього Договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані Сторонами. Цей Договір укладається згідно зі справжньою волею Сторін без будь-якого фізичного чи психічного тиску на них. Цей Договір укладається на вигідних для Сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для них обставин. Цей Договір укладається з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним) і не приховує інший правочин (не є удаваним).


6.7. During setting this Agreement, there is no any fraud or other concealment, that would have significant value and were deliberately hidden by both Parties. This Agreement is set in accordance with the present will of the Parties without any use of physical or psychological pressure. This Agreement shall set on favorable terms for the Parties and is not the result of hard circumstances for them. This Agreement is set with the intention of creating legal consequences (not a sham) and does not conceal another transaction (not apparent)


6.8. Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» Сторони надають свою згоду на використання їхніх персональних даних при виконанні цього договору.


6.8. According to the Law "About Personal Data Protection" parties consent to the use their personal data in contract implementation.data in the performance of this contract.
ПІДПИСИ:


SIGNATURES:

Сторона 1


Черкаська міська рада

18001, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36

ЄДРПОУ 25212542

тел. (0472)36-01-32
_____________________( Одарич С.О.)

Party 1

Cherkasy city council

36, Baidy Vyshnevetskogo str., Cherkasy, 18001
EDPNOU25212542
тел. (0472)36-01-32
_____________________ (Sergiy Odarych )
Сторона 2


ТОВ «ЕКО-БАІК»

18029, м. Черкаси , вул. Сумгаітська, 8/5

ЄДРПОУ 39485513

тел. +380930356741
______________________(Богоявленський А.Б.)Party 2

LLC "ECO-BAIK"
8/5, Sumhaitska str., Cherkasy,18029, m.
EDPNOU
tel. + 380930356741
______________________ (Andriy Bohoyavlenskiy)

Пояснювальна записка

до проекту рішення:


Про погодження проекту Попереднього договору про виконання зобов’язань щодо реалізації інвестиційного проекту будівництва заводу з

переробки ТПВ у м.Черкаси


З метою впровадження інвестиційного проекту з будівництва заводу комплексної переробки твердих побутових відходів у місті Черкаси, відповідно до листа про наміри ТОВ «ЕКО-БАІК» (вих. №001 від 14.11.2014 р. ), на розгляд Черкаської міської ради виноситься проект рішення щодо погодження проекту Попереднього договору про виконання зобов’язань щодо реалізації інвестиційного проекту будівництва заводу з переробки ТПВ у м.Черкаси між Товариством з обмеженою відповідальність «ЕКО-БАІК» та Черкаською міською радою.
Директор департаменту

економіки та розвитку
І.І.Удод


вик. Богодаєва Л.В.